HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/02/2020 BSR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSR của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/02/2020
            - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.