HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/04/2020 BSR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSR của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • 27/04/2020 APP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APP của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
  + Các nội dung liên quan khác.
 • 31/05/2020 PLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 31/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.