HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/04/2021 INN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 19/04/2021 THG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/8/20210308_20210308 - THG - TB NDKCC dai hoi va tra co tuc.pdf

 • 19/04/2021 SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020”;
  + Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”;
  + Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;
  + Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021”;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”;
  + Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành bản “Điều lệ Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 19/04/2021 DHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210310 - DHG - TB ngay DKCC to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 19/04/2021 VHE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHE của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.