HOSE (4) | HNX (9) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2019 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu, sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  + Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách, sẽ được nhận thêm 1234 x 10/100 = 123,4 cổ phiếu. Cổ đông A chỉ thực nhận 123 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,4 hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại trụ sở Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/09/2019 HHP: Ngày 26/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên 8.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 15/10/2019 BXH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BXH của Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/10/2019 DHC: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/12/15/20171215_20171215 - DHC - Thong bao niem yet va giao dich co phieu (dot ESOP).pdf

 • 17/01/2020 DHC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/2/26/20190226_20190226 - DHC - Thong bao niem yet va giao dich chung khoan.pdf