HOSE (4) | HNX (0) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/06/2023 MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 06/2023 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
  + Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
  + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...
 • 16/06/2023 CHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà, địa chỉ: 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ ngày 16/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.năm 2022
 • 21/06/2023 FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
 • 28/06/2023 PTB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 (đợt 2) bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 (đợt 2) bằng tiền của Công ty Cổ phần Phú Tài (mã CK: PTB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/12/20230512_20230512___ptb___thong_bao_ngay_dkcc_chot_ds_chi_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien__dot_2_.pdf

 • 28/06/2023 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.