HOSE (3) | HNX (3) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/05/2021 HHP: Quyết định thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/12/20210512_20210511 - HHP - QD thay doi niem yet (tra co tuc va Esop).pdf

 • 14/05/2021 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 14/05/2021 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/05/2021 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
 • 14/05/2021 TS4: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã CK: TS4) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/05/2021 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/10/20210510_20210507 - TS4 - QD vv dua CP vao dien kiem soat dac biet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.