HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/05/2022 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 23/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/05/2022 STK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/12/20220412_20220412___stk___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 23/05/2022 AAA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/4/20210604_20210604 - AAA - TB niem yet va giao dich cp thay doi NY.pdf

 • 23/05/2022 NGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội;
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
 • 24/05/2022 VGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 24/05/2022 đến ngày 07/06/2022. Ngày cụ thể sẽ được Tập đoàn thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tập đoàn sẽ thông báo sau trong thông báo mời họp.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.