HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2022 UEM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UEM của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Kế hoạch Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/05/2022 AGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - CTCP Dược phẩm Agimexpharm. Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Lông Xuyên, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 19/05/2022 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  + Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư 05 năm (2017 - 2021);
  + Kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022 - 2026);
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 19/05/2022 X20: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X20 của CTCP X20 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20;
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2022;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch 2022;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
  + Thông qua danh mục bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  + Thông qua định hướng phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
  + Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 19/05/2022 AMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMS của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km 35, Quốc lộ 10, phường Quốc Tuấn, quận An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.