HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 34
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/03/2021 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng công ty, PXSX hơi, trạm y tế công ty: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
  · Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của đơn vị đó.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng Tài chính kế toán công ty.
  · Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
  · Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 11/03/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/03/2021 GTN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã CK: GTN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/19/20210219_20210219 - GTN - Thong bao ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2021.pdf

 • 19/03/2021 VLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 19/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty (https://www.vilico.vn/)
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Kế hoạch năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021;
  + Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/03/2021 MCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty https://mcmilk.com.vn
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Kế hoạch năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021;
  + Sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo qui định mẫu mới;
  + Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/03/2021 KTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.