HOSE (1) | HNX (2) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020”;
  + Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”;
  + Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;
  + Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021”;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”;
  + Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành bản “Điều lệ Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 19/04/2021 VHE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHE của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 20/04/2021 VHF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Trong nửa cuối tháng 04/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và định hướng phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
 • 20/04/2021 FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2021 đến ngày 25/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội
 • 20/04/2021 SPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội.
            - Nội dung họp: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.