HOSE (10) | HNX (4) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 34
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/04/2020 AGM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã CK: AGM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/3/20200103_20200103 - AGM - TB DKCC ve dhdcd thuong nien 2020.pdf

 • 10/04/2020 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 16/04/2020 CMF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  + Các tờ trình của HĐQT:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
  · Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  · Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
 • 18/04/2020 HHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHC của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Phương án chia cổ tức năm 2019;
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2020 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ gửi thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Chi nhánh Thạnh Lộc - Công ty Cổ phần Kiên Hùng – B4 – B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về Phòng Kế toán Công ty theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 20/04/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.