HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2022 HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tháng 05/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
 • 20/05/2022 CCA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Lúc 13h30 ngày 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), Lô 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2021
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2022
  + Các vấn đề khác
 • 20/05/2022 TAC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/20/20220420_20220419___tac___qd_huy_ny.pdf

 • 23/05/2022 NGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội;
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
 • 24/05/2022 VLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 24/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty https:www.vilico.vn
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
  + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  + Điều chỉnh Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp sửa đổi;
  + Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Phê duyệt các dự án đầu tư;
  + Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ;
            - Nội dung họp: + Chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua sàn Hose;
  + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Bầu bổ sung Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.