HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/06/2024 C22: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: + Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
  + Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 07/06/2024
 • 19/06/2024 KDC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/8/20240508_20240508___kdc___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 20/06/2024 LSS: Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn thay đổi đăng ký niêm yết như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/30/20240530_20240530___lss___tb__ny___gd_cp_tra_co_tuc_nam_2022_2023.pdf

 • 20/06/2024 SBL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/06/2024 AGF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2023: báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
  + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2024.
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2024.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang. Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
            - Thời gian họp: ngày thứ sáu 21/06/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.