HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/05/2022 NGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội;
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
 • 24/05/2022 VLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 24/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty https:www.vilico.vn
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
  + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  + Điều chỉnh Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp sửa đổi;
  + Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Phê duyệt các dự án đầu tư;
  + Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ;
            - Nội dung họp: + Chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua sàn Hose;
  + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Bầu bổ sung Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
 • 26/05/2022 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng – Lô B4 – B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận. Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về phòng Kế toán Công ty theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 26/05/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/05/2022 FMC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/22/20220422_20220422___fmc___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 26/05/2022 DBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/13/20220513_20220513___dbc___thong_bao_giao_dich_co_phieu_niem_yet_bo_sung.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.