HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2021 đến ngày 25/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội
 • 20/04/2021 VHF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Trong nửa cuối tháng 04/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và định hướng phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
 • 20/04/2021 SPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội.
            - Nội dung họp: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • 22/04/2021 FMC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/15/20210415_20210415 - FMC - TB ngay giao dich cp thay doi niem yet.pdf

 • 22/04/2021 C22: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 (763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.