HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2021 SCV: Ngày 19/05/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam (SCV)
 • 21/05/2021 NGC: Ngày 21/05/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
 • 21/05/2021 SNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 20 - 27/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại trụ sở công ty – khu vực 1; khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo trong thư mời tham dự đại hội đến từng cổ đông.
 • 21/05/2021 EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/05/2021 HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021;
  + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị, tờ tình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có);
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.