HOSE (137) | HNX (108) | UPCOM (298) Tổng số công ty: 543
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/12/2023 HNF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 11/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu giấy ủy quyền và giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.
 • 11/12/2023 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 11/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2023
 • 11/12/2023 PMS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
            - Thời gian thực hiện: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023
            - Địa điểm thực hiện: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
 • 11/12/2023 VLF: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
 • 12/12/2023 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 09 giờ 30 phút, ngày 12/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết sẽ được TCPH thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.