HOSE (126) | HNX (108) | UPCOM (307) Tổng số công ty: 541
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2020 CAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/09/2020 HAD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền
 • 25/09/2020 SHE: Ngày 25/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên 1.574.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 25/09/2020 CMX: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/23/20200923_20200923 - CMX - Quyet dinh thay doi niem yet.pdf

 • 25/09/2020 SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 - 2020 (từ 01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021 (từ 01/07/2020-30/06/2021);
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 và Định hướng hoạt động năm 2020 - 2021;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - 2021;
            - Nội dung họp: 5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
  + Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 - 2020;
  + Tờ trình đề nghị thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 - 2020 (01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 - 2020, Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 - 2021 (01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021);
  + Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - 2021;
  6. Và một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội.