HOSE (34) | HNX (11) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/05/2021 PXA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 • 14/05/2021 KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
 • 14/05/2021 PTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã CK:PTL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/5/20210405_20210405 - PTL - TB NDKCC chot danh sach dai hoi.pdf

 • 20/05/2021 FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 20/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được TCPH thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ sau Đại hội và chi trả cổ tức năm 2019;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020), phương hướng nhiệm kỳ IV;
  - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV;
  - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.
 • 28/05/2021 BCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã CK: BCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/2/20210402_20210402 - BCM - TB ngay dkcc hop DHCD TN.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.