HOSE (34) | HNX (11) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/03/2021 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30, ngày 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
  + Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Tờ trình báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/04/2021 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 26/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban kiểm soát, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 27/04/2021 CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/1/20210301_20210301 - CCL - TB chot DS thuc hien quyen tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 20/09/2021 LDG: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/24/20181024_20181024 - LDG - TB VV GIAO DICH CP THAY DOI NIEM YET.pdf

 • 31/12/2021 SJS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/12/21/20171221_20171221 - SJS - Thong bao NDKCC tra co tuc nam 2016 bang tien mat.pdf

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/1/10/20180110_20180110 - SJS - Thong bao gia han thoi gian thanh toan co tuc nam 2016.pdf

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/4/17/20180417_20180417 - SJS - Thong bao thay doi thoi gian thanh toan co tuc nam 2016.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/2/20181002_20181002 - SJS - Thong bao dieu chinh noi dung ngay DKCC - dieu chinh thoi gian thanh toan co tuc 2016.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.