HOSE (9) | HNX (4) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2021 FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 20/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được TCPH thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ sau Đại hội và chi trả cổ tức năm 2019;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020), phương hướng nhiệm kỳ IV;
  - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV;
  - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.
 • 28/05/2021 BCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã CK: BCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/2/20210402_20210402 - BCM - TB ngay dkcc hop DHCD TN.pdf

 • 31/05/2021 HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 31/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường – Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
            - Nội dung họp: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
  Danh mục các nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
  - Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
            - Nội dung họp: - Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
  - Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  - Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) – Cho phù hợp Luật DN mới;
            - Nội dung họp: - Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
  - Các tờ trình khác(nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • 31/05/2021 HAR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã CK: HAR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/5/20210405_20210405 - HAR - TB NDKCC tc DHDCDTN nam 2021.pdf

 • 01/06/2021 HRB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ 01/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.