HOSE (23) | HNX (11) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 61
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/04/2021 CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 17-30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2020; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2021 FDC: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: FDC) vào diện cảnh báo  kể từ ngày 20/04/2021 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/14/20210414_20210414 - FDC - QD dua cp vao dien canh bao.pdf

 • 20/04/2021 BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại GEM Center, Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị
  + Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập
  + Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
  + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT
  +Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 • 23/04/2021 HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 9h00 ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 23/04/2021 TIP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/12/20210312_20210312 - TIP - TB chot DS to chuc DHDCD TN nam 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.