HOSE (32) | HNX (14) | UPCOM (26) Tổng số công ty: 72
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/08/2019 DRH: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/19/20180919_20180919 - DRH - TB vv ny va giao dich cp thay doi NY.pdf

 • 20/08/2019 NBB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/11/20190711_20190711 - NBB - TB Chot DS to chuc DHDCD bat thuong nam 2019.pdf

 • 21/08/2019 HTT: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã CK: HTT) vào diện cảnh báo như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/15/20190815_20190815 - HTT - QD dua vao canh bao.pdf

 • 22/08/2019 TDH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/15/20190815_20190815 - TDH - TB niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 28/08/2019 RCL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 5.039.572
            - Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
            - Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
            - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ:
  Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu tương ứng với 100 quyền mua. Số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là: (100 x 2):3 = 66,66 cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 66 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác.
            - Thông tin về tài khoản đặt mua:
                 + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
                 + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
                 + Số tài khoản: 2947997
            - Loại cổ phiếu đặt mua: tự do chuyển nhượng
            - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 23/08/2019
                 + Thời gian kết thúc: 23/09/2019
            - Thời gian đăng ký đặt mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 23/08/2019
                 + Thời gian kết thúc: 30/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và xuất trình CMND và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
            - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.