HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/06/2023 CT3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/11/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM bắt đầu từ ngày 25/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  * Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phiếu sẽ được nhận thêm (105 x10%=10,5 cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tài chính kế toán – Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/06/2023 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình căn cước công dân.còn lại năm 2022
 • 08/06/2023 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
  + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  + Tăng vốn điều lệ công ty;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • 09/06/2023 SJG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJG của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Ngày 09/06/2023
 • 09/06/2023 VE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng điện VNECO 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trên Website
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.