HOSE (2) | HNX (3) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/04/2020 CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05-26/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/04/2020 LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 13/04/2020 đến ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/04/2020 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Tổ chức phát hành, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo định hướng kế hoạch SXKD 2020-2025;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  + Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS);
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/04/2020 DIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/15/20190515_20190515 - DIG - TB niem yet giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 14/04/2020 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 14/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;