HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/06/2022 PXI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 8h ngày 29/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
  + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  + Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
            - Nội dung họp: + Chia cổ tức năm 2021.
 • 30/06/2022 SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDJ của CTCP Sông Đà 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Các vấn đề quan trọng khác.
 • 30/06/2022 CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • 30/06/2022 FIR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/23/20220523_20220523___fir___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2022.pdf

 • 30/06/2022 MA1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.