HOSE (9) | HNX (7) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 44
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2020 HTI: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/8/20200708_20200708 - HTI - TB DKCC ve chi tra co tuc dot 2 2019 bang tien.pdf

 • 10/08/2020 MH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 10/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/08/2020 LM8: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã CK: LM8) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/12a77644-edc3-4279-9622-e17c5ec3cc8d?ridx=641911780

 • 12/08/2020 CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Lake Side – số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Nội dung họp dự kiến:
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
  + Thông qua Tờ trình tạm hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 • 14/08/2020 PTO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện - 49 Bis Trần Bình Trọng - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TPHCM (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.