HOSE (5) | HNX (21) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 44
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/08/2019 DC1: Ngày 26/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 27/08/2019 BDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, địa chỉ số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/08/2019 RCL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 5.039.572
            - Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
            - Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
            - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ:
  Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu tương ứng với 100 quyền mua. Số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là: (100 x 2):3 = 66,66 cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 66 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác.
            - Thông tin về tài khoản đặt mua:
                 + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
                 + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
                 + Số tài khoản: 2947997
            - Loại cổ phiếu đặt mua: tự do chuyển nhượng
            - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 23/08/2019
                 + Thời gian kết thúc: 23/09/2019
            - Thời gian đăng ký đặt mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 23/08/2019
                 + Thời gian kết thúc: 30/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và xuất trình CMND và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
            - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
 • 28/08/2019 BDC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP không thông qua chào mua công khai;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu có.
            - Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/08/2019 đến ngày 10/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến được tập hợp và công bố kết quả biểu quyết tại trụ sở Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
 • 29/08/2019 DTD: Ngày 29/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên 2.199.997 cổ phiếu niêm yết bổ sung