HOSE (0) | HNX (7) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2020 VC6: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Thông báo mời dự họp gửi Quý cổ đông và website Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: www.visicons.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 18/05/2020. Người nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/06/2020 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Tổ chức phát hành, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019; nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chương trình công tác năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
  + Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư;
  + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/06/2020 NDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/06/2020 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kết quả hoạt động năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 • 20/06/2020 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 20/06/2020 (Thời gian thực hiện nêu trên có thể được điều chỉnh căn cứ theo quy định của Chính Phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vì lý do phòng, chống dịch bệnh. Hội đồng quản trị công ty sẽ có thông báo nếu điều chỉnh thời gian).
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 15 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:
  ü Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
  ü Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  ü Phân phối lợi nhuận năm 2019;
  ü Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  ü Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  ü Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.