HOSE (0) | HNX (7) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/07/2022 VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/07/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ.
            - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung:
  + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 • 25/07/2022 ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
 • 16/11/2022 VC2: Ngày 16/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 25.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 28/11/2022 DC4: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã CK: DC4 ) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/1/25/20220125_20220125 - DC4 - TB gdcp Thay doi NY.pdf

 • 29/12/2022 VC5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC5 của CTCP Xây dựng số 5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2014
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/10/2014
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật) từ ngày 30/10/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  ---
  Thay đổi ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 15/01/2016 sang ngày 15/12/2016

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/1/18/VC5_2016.1.18_055b5af_102-bn_2016-01-15_1603_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.