HOSE (8) | HNX (14) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/04/2020 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Tổ chức phát hành, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo định hướng kế hoạch SXKD 2020-2025;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  + Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS);
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/04/2020 AME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AME của CTCP Alphanam E&C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam, khu công nghiệp phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 22/04/2020 TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 8h00 ngày 22/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
 • 23/04/2020 SC5: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/20/20200220_20200220 - SC5 - TB ve ngay DKCC tham du DHDCD TN nam 2020.pdf

 • 24/04/2020 HBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/3/20200303_20200303 - HBC - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf