HOSE (93) | HNX (83) | UPCOM (157) Tổng số công ty: 333
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/05/2021 KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
 • 14/05/2021 PXA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 • 14/05/2021 E12: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E12 của CTCP Xây dựng điện Vneco 12 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty – Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 14/05/2021 PTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã CK:PTL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/5/20210405_20210405 - PTL - TB NDKCC chot danh sach dai hoi.pdf

 • 15/05/2021 BCG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/30/20210330_20210330 - BCG - TB Chot DS tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.