HOSE (88) | HNX (66) | UPCOM (172) Tổng số công ty: 326
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2024 HAR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/4/20240504_20240504___har___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2024.pdf

 • 24/06/2024 VHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị VINAHUD như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (Thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty).
 • 24/06/2024 SD4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD4 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 26/04/2024 đến ngày 10/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sông Đà 4 – Tầng 3 – Tòa nhà TM – KĐT Văn Khê – phường La Khê – Hà Đông – Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 • 25/06/2024 TSA: Ngày 25/06/2024, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA)
 • 25/06/2024 VC7: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC7 của CTCP TẬP ĐOÀN BGI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, tòa VINACONEX 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024;
  + Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023;
            - Nội dung họp: + Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2023, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cô đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.