HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 BNW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thông báo cụ thể tại giấy mời họp (dự kiến 01 ngày, ngày 20/04/2021)
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể tại giấy mời họp (dự kiến tại Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 20/04/2021 DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
  + Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
  + Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên;
  + Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
 • 20/04/2021 DNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cấp nước Đồng Nai (Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.
 • 20/04/2021 HEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thực hiện theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 21/04/2021 BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21 tháng 04 năm 2021 (Thứ tư)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
  + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.