HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/11/2020 NQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,92%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 592 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 20/11/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 20/11/2020 NBT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20 tháng 11 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp
            - Nội dung họp: + Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.
  + Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.
 • 25/11/2020 DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
 • 03/12/2020 TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Lúc 14h30 ngày 03/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể theo thư mời
            - Nội dung họp: + Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có
 • 08/09/2021 TDM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/23/20200923_20200922 - TDM - TB vv niem yet va diao dich CP thay doi niem yet.pdf