HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (51) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/06/2024 DNN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2024
 • 27/06/2024 VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
            - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.
  + Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
  + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
  + Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 27/06/2024 DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:
  + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  + Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau)
 • 27/06/2024 NBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
 • 27/06/2024 NQT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,58%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 458 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2024 và xuất trình giấy tờ hợp lệ.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.