HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (49) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/12/2022 DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2022 và phải xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
 • 19/12/2022 CMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,40%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 440 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/12/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán – CTCP Cấp nước Cà Mau, địa chỉ số 204 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/12/2022 và phải xuất trình Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.năm 2021
 • 22/12/2022 NBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/12/2022.
 • 27/12/2022 DBW: Ngày 27/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước Điện Biên
 • 30/12/2022 DWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty;
  + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
  + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
            - Nội dung họp: + Các vấn đề phát sinh khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường A1, Khu du lịch Mỹ Trà, số 272, đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
            - Thời gian họp: 30/12/2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.