HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (52) Tổng số công ty: 60
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/05/2019 TVU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVU của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  + Báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
  + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 22/05/2019 TAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAP của CTCP Đô thị Tân An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 22/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đô thị Tân An – Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
            - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp
 • 22/05/2019 THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/05/2018
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 và dự kiến năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/05/2019 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  (Trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019)
            - Thời gian thực hiện: 22/5/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính - kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 22/5/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 22/05/2019 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  (Trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019)
            - Thời gian thực hiện: 22/5/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính - kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 22/5/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký