HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (68) Tổng số công ty: 77
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/04/2021 BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21 tháng 04 năm 2021 (Thứ tư)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
  + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/04/2021 TDW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/9/20210309_20210309 - TDW - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien 2021.pdf

 • 22/04/2021 HTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2021 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Sailing – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua các tờ trình
  · Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  · Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
  · Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
            - Nội dung họp: · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  · Tờ trình bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  · Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
  · Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • 23/04/2021 DDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 hoặc tháng 04 năm 2021. Thời gian tổ chức cụ thể TCPH sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2020, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2021 LKW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh, Số 02 Bis đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty.
  3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
  4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
  5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
            - Nội dung họp: 6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
  8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  9. Một số nội dung khác theo chương trình của Đại hội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.