HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (69) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/09/2019 BLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 09 năm 2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
  + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
  + Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018; phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
  + Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
  + Các nội dung khác.
 • 20/09/2019 BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/09/2019 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính – kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 20/09/2019 DNE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/09/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/09/2019 DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.