HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (69) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/04/2020 DNW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP cấp nước Đồng Nai
  Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
  + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  + Một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.
 • 10/04/2020 TDM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo  ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/16/20200316_20200313 - TDM - TB Chot DS chi tra co tuc con lai nam 2019 bang tien mat.pdf

 • 10/04/2020 TAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAP của CTCP Đô thị Tân An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 18,66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.866 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đô thị Tân An trong ngày làm việc (ngày làm việc từ thứ hai đến thứ bảy), bắt đầu từ ngày 10/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/04/2020 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 12/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: - Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
            - Nội dung họp: Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  - Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 15/04/2020 DDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 15/04/2020
            - Thời gian họp: Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2019, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.