HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo quy định pháp luật.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Tiền lương chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
  + Và các nội dung khác;
 • 19/04/2021 BSA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo giấy mời họp
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/04/2021 DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210108 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHDCD Thuong Nien 2021.pdf

 • 20/04/2021 VPD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

 • 22/04/2021 BHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Khoảng từ ngày 20/4/2021 đến ngày 23/4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.