HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 09/06/2023, cụ thể:
  Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có uỷ quyền hợp pháp.
  Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông.đợt 2 năm 2022
 • 12/06/2023 VSH: Thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/16/20230516_20230515___vsh___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 15/06/2023 PGV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (mã CK: PGV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/12/20230412_20230411___pgv___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2023.pdf

 • 15/06/2023 QTP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023;
  + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
  + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
            - Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Công tác nhân sự tại Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2023
 • 19/06/2023 NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.