HOSE (17) | HNX (5) | UPCOM (29) Tổng số công ty: 51
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/05/2019 GSM: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
            - Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
 • 27/05/2019 SBA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba (mã CK: SBA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/8/20190508_20190508 - SBA - TB ngay dkcc chi tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 28/05/2019 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 28/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/05/2019 AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 28/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/05/2019 VSH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã CK: VSH) như sau:

  Ngày 05/04/2019, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: MCG). Theo BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ là -154 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là       -328 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ trọng yếu đối với công nợ phải thu và phải trả.

  Như vậy năm 2018, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, SGDCK tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG sau khi có BCTC soát xét bán niên năm 2019 của Công ty.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/4/11/20190411_20190411 - VSH - TB ngay dkcc de hop DHCD TN.pdf