HOSE (20) | HNX (8) | UPCOM (29) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/11/2020 NED: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 04/11/2020 đến ngày 18/11/2020
            - Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
 • 11/11/2020 VPD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/14/20201014_20201014 - VPD - TB DKCC to chuc DHDCD bat thuong 2020.pdf

 • 04/12/2020 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/12/2020. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/12/2020 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2016
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2016
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu Sông Đà
            - Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8h00 ngày 12/10/2016
            - Địa điểm thực hiện: Phòng 605 – Phòng Tài Chính Kế toán, số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/11/2016
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng 605-Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 493 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 08/11/2016 và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/12/27/SD3_2016.12.27_8a05724_3535_v_2016_12_26_1420_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/5/19/SD3_2017.5.19_6c67dfb_2142_v_2017_05_18_1707_1.pdf