HOSE (18) | HNX (6) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 52
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/10/2019 HND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 29/10/2019 PGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể sau
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: https://www.genco3.com và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
 • 31/12/2019 VPD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/3/20190603_20190603 - VPD - TB ngay DKCC tra co tuc 2018 bang tien.pdf