HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (30) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/02/2020 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/02/2020. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: *Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu). Thời gian nhận cổ tức: (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/02/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/03/2020 PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2020;
  + Thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 10/03/2020 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 10/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 17/03/2020 DRL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/61a6e435-7604-41fd-8515-5f0f2d260f11?ridx=1517243784

 • 19/03/2020 VAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 1, nhà 17, T6 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2019, thông qua phương án chia cổ tức năm 2019, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và các vấn đề khác.