HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (30) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/04/2020 DNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/04/2020 GHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ
 • 16/04/2020 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 9h00 ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: hội trường CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
            - Nội dung họp: nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty (WWW.idico-shp.com.vn) trước ngày 06/04/2020.
 • 16/04/2020 NCP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCP của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • 17/04/2020 DTV: Ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 27 tháng 03 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
            - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.