HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (29) Tổng số công ty: 56
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/05/2020 EAD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EAD của CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Lúc 8h00 ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội)
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;
            - Nội dung họp: + Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019 và kế hoạch 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Một số nội dung khác (nếu có).
 • 30/05/2020 HPD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • 05/06/2020 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 9h00 ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: hội trường CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
            - Nội dung họp: nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty (WWW.idico-shp.com.vn) trước ngày 06/04/2020.
 • 05/06/2020 HND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/06/2020 NED: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông tại thư mời họp sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình phê duyệt phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;
  + Tờ trình việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  + Tờ trình về việc góp vốn thành lập Công ty con;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.