HOSE (27) | HNX (12) | UPCOM (95) Tổng số công ty: 134
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2019 HPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPW của CTCP Cấp nước Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế Toán, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Trụ sở: số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2019 QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 395 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam bắt đầu từ ngày 24/05/2019. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 25/05/2019 GSM: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
            - Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
 • 25/05/2019 QNW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 25/05/2019 NVP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên. tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.