HOSE (30) | HNX (16) | UPCOM (98) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/04/2021 BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21 tháng 04 năm 2021 (Thứ tư)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
  + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/04/2021 S72: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S72 của CTCP Sông Đà 7.02 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua phương án tăng vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Nậm Thi 1;
  + Các vấn đề khác.
 • 22/04/2021 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 22/04/2021 SEB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 22/04/2021, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, P.Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
            - Nội dung họp: + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 22/04/2021 TDW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/9/20210309_20210309 - TDW - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.