HOSE (29) | HNX (15) | UPCOM (100) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/05/2020 BTW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
            - Thời gian họp: 8h00 thứ năm, ngày 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019;
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019;
  3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
  4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;
  5. Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  8. Thông qua việc miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên BKS;
  9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
  11. Thông qua việc ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty;
  12. Một số nội dung khác (nếu có).
 • 28/05/2020 TMP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/4/27/20200427_20200427 - TMP - TB ngay dkcc de tham du DHCD TN.pdf

 • 28/05/2020 THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; dự kiến 2020
  + Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2019, dự kiến năm 2020;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/05/2020 BSA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo giấy mời họp
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/05/2020 NNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNT của CTCP Cấp nước Ninh Thuận như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 28/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020