HOSE (29) | HNX (15) | UPCOM (100) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/03/2020 PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2020;
  + Thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 05/03/2020 TDM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/11/20191211_20191210 - TDM - TB Chot DS Tham du DHDCD TN 2020 va Tam ung co tuc nam 2019 bang TM.pdf

 • 09/03/2020 CNG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/21/20200121_20200121 - CNG - TB chot danh sach tam ung co tuc.pdf

 • 10/03/2020 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 10/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 12/03/2020 TAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAP của CTCP Đô thị Tân An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 12/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đô Thị Tân An (Số 08, Tỉnh lộ 827, Phường 7, TP Tân An, Tỉnh Long An)
            - Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp