HOSE (1) | HNX (3) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2020 PVB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
 • 24/04/2020 DLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại phòng họp Công ty, tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo về việc thay thế nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III trong năm 2019;
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025;
  + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cty
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty;
  + Thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2015-2025);
  + Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.