HOSE (1) | HNX (3) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/06/2020 PVD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/26/20200226_20200226 - PVD - TB ngay dkcc de hop dhcd TN.pdf

 • 22/06/2020 DLT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:27/05/2020 
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 22/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Vân Long, 801 đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Xem xét thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  + Xem xét thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty;
  + Thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025);
  + Xem xét các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
            - Nội dung họp: + Những nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thực hiện theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-VTTC-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị.