HOSE (1) | HNX (3) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/12/2019 PVC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong khoảng thời gian từ 24/12/2019 đến 28/12/2019 (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Công tác nhân sự Hội đồng quản trị DCM
  + Đổi tên Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP