HOSE (6) | HNX (3) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 17
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/04/2020 BMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMJ của CTCP Khoáng sản miền đông AHP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 06/04/2020 đến ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;
  + Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/04/2020 VDB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc – khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 10/04/2020 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thứ 6 ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 • 14/04/2020 THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 14/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
  + Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
  + Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 16/04/2020 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt văn hóa – thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2019; đề xuất thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2020;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2019;
  + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.