HOSE (5) | HNX (5) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 21
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/04/2020 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thứ 6 ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 • 15/04/2020 TC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2020 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
  + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; đề xuất tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 16/04/2020 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt văn hóa – thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2019; đề xuất thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2020;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2019;
  + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 17/04/2020 TCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCS của CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 17/04/2020 DHA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa An (mã CK: DHA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/f581d9eb-de18-460c-b9f3-c86610247a84?ridx=1416840061