HOSE (10) | HNX (17) | UPCOM (24) Tổng số công ty: 51
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 MVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội)
            - Nội dung họp: + Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 20/04/2021 KSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã CK: KSB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - KSB - Thong bao chot danh sach to chuc DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 20/04/2021 TDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 8h30 thứ ba, ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, mức cổ tức thanh toán năm 2020, dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2020 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2021;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc năm 2020;
  + Báo cáo tự đánh giá và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2020;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
  + Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.
 • 22/04/2021 TC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, đề xuất tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 22/04/2021 VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCE của CTCP Xây lắp Môi trường như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 15/04/2021 đến ngày 30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Văn phòng Công ty cổ phần CMVIETNAM – Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.