HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/04/2024 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2024;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
  + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
  + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/04/2024 THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào 08h00’ ngày 25/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
  + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023;
            - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
  + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 25/04/2024 CLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
            - Nội dung họp: Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 25/04/2024 PVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
 • 25/04/2024 MVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2024 đến ngày 30/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội)
            - Nội dung họp: Đại hội dự kiến thông qua:
  + Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.