HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/03/2024 HMR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMR của CTCP Đá Hoàng Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 22/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 9,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 968đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của công ty.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/03/2024 HGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 25/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bắt đầu từ ngày 25/03/2024 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h00, chiều 14h00-16h00) theo địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang – Điện thoại: 02193 875 834 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/03/2024 HGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
  + Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác (nếu có).
 • 17/04/2024 TDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ Thứ tư ngày 17/04/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ban hành ngày 28/12/2023);
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;
  + Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của BKS và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
            - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (dự kiến đến thời điểm hợp nhất);
  + Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua (đến thời điểm hợp nhất);
  + Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai;
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.
 • 25/04/2024 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2024;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
  + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
  + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.