HOSE (12) | HNX (20) | UPCOM (31) Tổng số công ty: 63
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/03/2020 TMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMG của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán Công ty.
  Địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 01/04/2020 HGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 8h ngày 01/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
  + Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 06/04/2020 BMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMJ của CTCP Khoáng sản miền đông AHP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 06/04/2020 đến ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;
  + Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/04/2020 VDB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc – khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 10/04/2020 MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV (Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông