HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/03/2022 DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 15/03/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT 2021-2025
  + Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
  + Một số vấn đề khác
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.