HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2021 ATS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATS của CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.