HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2020 DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;
  + Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Một số vấn đề khác.