HOSE (3) | HNX (3) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/06/2024 BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico theo quy định tại Khoản 2, điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 01, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Giấy mời họp
 • 23/06/2024 DXL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 01/06/2024 đến 15/06/2024 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
  + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
  + Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.