HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2023 SGH: Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2023, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp và công bố trên website công ty
            - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM;
  + Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên ban Kiểm soát;
  + Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
            - Nội dung họp: + Biểu quyết các tờ trình.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.