HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (10) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 EIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định
 • 23/04/2021 OCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OCH của CTCP Khách sạn và dịch vụ OCH như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty
 • 27/04/2021 HOT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã CK: HOT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/17/20210317_20210317 - HOT - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

 • 28/04/2021 DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020;
  + Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo quy định tại Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và phụ lục I, thông tư số 116/2020/TT-BTC);
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
  + Một số vấn đề khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.