HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/08/2022 SGH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến vào ngày 16/08/2022, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp và công bố trên website công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kết quả kinh doanh năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát;
  + Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
  + Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026;
  + Biểu quyết các tờ trình.
            - Nội dung họp: Thư mời và nội dung họp sẽ được gởi trực tiếp đến tất cả cổ đông và đăng trên website của công ty tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư” phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • 06/10/2022 DAH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/19/20220419_20220419___dah___tb_nybs_va_giao_dich.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.