HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/12/2019 PDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 07/12/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015,2016,2017,2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015,2016,2017,2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015,2016,2017,2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015,2016,2017,2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016,2017,2018,2019;
            - Nội dung họp: + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2015,2016,2017,2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  + Miễn nhiệm, bãi nhiệm, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...
 • 27/12/2019 BTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTV của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành bắt đầu từ ngày 27/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/07/2020 VNG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/20/20190920_20190920 - VNG - TB nybs va giao dich.pdf