HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 17
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2020 DXL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 15/04/2020 đến 30/04/2020 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2019;
  + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim (bao gồm nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018);
  + Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 17/04/2020 DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;
  + Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Một số vấn đề khác.
 • 27/04/2020 VNG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/11/20200311_20200311 - VNG - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

 • 28/04/2020 OCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OCH của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 28/04/2020
  Trong trường hợp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần 1 không thành công thì:
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/05/2020
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa nhà Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.
 • 24/07/2020 VNG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/20/20190920_20190920 - VNG - TB nybs va giao dich.pdf