HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2024 HES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HES của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Tổng giám đốc;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Các vấn đề khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: 25/06/2024
 • 25/06/2024 DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSD của CTCP DHC Suối Đôi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024;
  + Tờ trình giao dịch người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ;
  + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công viên Suối khoáng nóng núi Thần Tài
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 25/06/2024
 • 28/06/2024 RIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024;
  + Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính trong năm 2024;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2026 DSD: Ngày 20/04/2026, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.