HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2022 HES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HES của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  + Các vấn đề khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.